menu

Lok Sabha Elections

Lok Sabha 2004-2009
Prime Minister
Manmohan Singh
Lok Sabha 2009-2014
Prime Minister
Manmohan Singh
Lok Sabha 2014-2019
Prime Minister
NARENDRA MODI
Lok Sabha 2019-2024
Prime Minister
Coming soon